Middenschool | Bovenbouw | CL&W | OV4

Middenschool | Bovenbouw

Missie & visie

Het Spectrumcollege Beringen-Lummen-Paal bestaat uit 7 verschillende scholen, waarbij ‘eenheid in diversiteit’ steeds het streven is. Met respect voor ieders eigenheid willen we vanuit onze christelijke inspiratie in dialoog en vertrouwen optimaal onderwijs aanbieden. In ons leven en werken op school stellen we de volgende waarden centraal:

  • Samenwerking en solidariteit: we willen een warme school zijn met een betrokkenheid op eenieder in dialoog met en luisterbereidheid voor elkaar.
  • Persoonlijkheid en présence: iedereen mag zichzelf zijn en volgens eigen mogelijkheden en talenten groeien, met vallen en opstaan.
  • Eigenheid en engagement: vanuit de eigen persoonlijkheid kiezen we voor een dienstbare inzet, gebaseerd op solidariteit en openheid voor elkaar.
  • Context en cultuur: als school hebben we oog voor de multiculturele samenleving waarin we leven.
  • Talenten en toewijding: de school draagt zorg voor de unieke talenten van elke leerling met een bijzondere aandacht wanneer iemand het moeilijk heeft.
  • Respect en reflectie: we zien de school als een plaats van samen leren maar vooral van samen-leven in een sfeer van verdraagzaamheid, gelijkheid, openheid en respect voor elkaar.
  • Uitstraling en uniek zijn: de school gaat creatief om met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt en stelt eenieder zo in staat zichzelf te zijn als mens.
  • Menselijkheid en motivatie: als school willen we iedereen motiveren om te groeien in en bij te dragen aan een open, menselijke, verdraagzame en duurzame samenleving, waar er plaats is voor iedereen.

Deze waarden geven ons richting en houvast in het schoolse gebeuren en vragen dialoog en vertrouwen tussen schoolbestuur, alle personeelsleden, leerlingen, ouders en samenleving. Vanuit deze waarden, gebaseerd op de boodschap van Jezus Christus en vooral op diens parabel van de groeikracht van het mosterdzaadje (Mc. 4, 30-32), willen wij het gewone schoolleven optillen tot een ‘buiten-gewoon’ gebeuren voor iedereen.

Dit alles wordt sterk visueel herkenbaar in een eigentijds logo, waarin flexibiliteit centraal staat. Het is tegelijkertijd een mooie metafoor voor de school: een stevige basis van waaruit alles kan bewegen. De basis is immers een 7-hoek die 7 keer wordt herhaald, zodat weer nieuwe figuren ontstaan. De kleuren staan voor de diversiteit, de zwarte lijnen voor het begrip ‘college’ dat staat voor ‘verbondenheid in dialoog’.

De baseline ‘En je kan alle richtingen uit’ staat voor de kracht en de belofte van Spectrumcollege: een kwaliteitsvolle richtingwijzer naar en een solide springplank voor een mooie toekomst voor elke leerling.