Studiebegeleiding

In onze school kent iedereen iedereen. Leerlingen voelen zich heel snel thuis. De kleinschaligheid zorgt voor een vlottere overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs. We besteden in de eerste weken van het schooljaar extra veel aandacht om dat “thuisgevoel” bij de leerlingen te creëren.  Op de eerste schooldag speel je een kennismakingsspel. Je gaat met je klas een dag op “schattentocht”, enz.

Toch kan het gebeuren dat je een keertje hulp nodig hebt. Je hebt problemen op school, je voelt je niet goed, … Weet dan dat er altijd mensen klaar staan om te helpen. Naast de leerkrachten en de klassenleraar is er de  zorgcoördinator, Myriam Brusten, die leerlingen begeleidt waar nodig. De zorgleerkracht op school maakt tijd voor de leerlingen die een extra ruggensteuntje kunnen gebruiken. Het is niet zo maar iemand die ergens op een bureel zit. Nee, tijdens pauzes zie je mevrouw Brusten regelmatig in de gangen of op de speelplaats rondlopen op onze kleine school. Je kan haar dan ook vlot aanspreken!

Het is voor ons makkelijker om leerlingen met een leerstoornis goed te begeleiden. Door de kleinschaligheid kunnen we erg kort op de bal spelen! Het is onze opdracht de jongeren die aan ons zijn toevertrouwd optimaal te begeleiden, zowel in de zoektocht naar de eigen talenten als bij de ontwikkeling ervan.

Fundamenteel in dit groeiproces is het leren omgaan met factoren die de eigen ontwikkeling kunnen stimuleren of belemmeren. Ook hierin heeft elke jongere recht op onze grootste zorg, zeker wanneer hij of zij kampt met leer- of gedragsproblemen. Om hen hierin te ondersteunen, ontwikkelde onze scholengemeenschap op basis van een kritische analyse van eerdere begeleidingsmodellen en hierin begeleid door specialisten inzake leerstoornissen en hun aanpak, een handelingsplan dat aan welomschreven voorwaarden moet voldoen.

– streven naar volledige transparantie van de wijze waarop de school met de vraag naar zorg omgaat, zowel naar de leerling en de ouders als naar de verschillende interne partners toe (leerkrachten, zorgleerkrachten en leerlingenbegeleiders, directie, CLB…),
– een correcte inschatting mogelijk maken van de zorgen van de leerling, d.w.z. de leerling die echt hulp nodig heeft,
die zorg vertalen in een aanpak die de talenten van de leerling ontwikkelt en de beperkingen minimaliseert door compenserende maatregelen aan te bieden,
in de globale aanpak op school geïntegreerd worden,
– de wil om betrokken te zijn en de betrokkenheid zelf van leerling, ouders en personeel verhogen, o.m. door het begrip voor het probleem als dusdanig te stimuleren.

Om deze doelstellingen te bereiken, benadrukt het Musketonsysteem het belang van eenduidigheid naar alle betrokken leerlingen, ouders en alle personeelsleden toe, zowel wat informatie over de desbetreffende leerstoornissen als wat de aanpak aangaat.
Dit is geen eenmalig proces. Daarom wordt Musketon jaarlijks tijdens de eerste personeelsvergadering opnieuw toegelicht, door ons scholengemeenschappelijk Comité Interne Zorg opgevolgd en bijgestuurd waar nodig, en door de betrokkenen geëvalueerd.
Alleen door deze constante betrokkenheid kunnen we in onze opdracht slagen.

Onze school heeft een pestactieplan! We steken erg veel tijd in pestpreventie en als er toch gepest wordt, treden we snel op!

Na de lessen is er tot 16.30 u of 17.00 u mogelijkheid om begeleide avondstudie te volgen. Voor leerlingen die extra hulp bij het studeren nodig hebben, organiseren we drie keer per week een huiswerkklas.

Centrum voor leerlingbegeleiding: Tenslotte kunnen leerlingen en ouders ook steeds kosteloos terecht bij onze CLB-medewerkster Greta Das (011 45 63 10).